Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 18 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4336625
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS w Kartuzach

ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-300 Kartuzy
ul. Hallera 1
tel./faks 0-58 681-26-31
e-mail: gops@poczta.kartuzy.pl

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 314 z dnia 21.11.2006 pod poz. 59121 opublikowano ogłoszenie o poniższej treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Kartuzy: świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS w Kartuzach
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, do kontaktów: Piotr Łajewski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 058 6812631, fax 058 6812631, e-mail: gops@poczta.kartuzy.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS w Kartuzach.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 93.
Główne miejsce świadczenia usług: Teren miasta i Gminy Kartuzy.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem a także dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 85.00.00.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zamawiający przewiduje udzielenie usług opiekuńczych w ilości 180000 godzin.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Wymagany; data rozpoczęcia: 01.01.2007; lub data zakończenia: 31.12.2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: 5000,00 zł
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczenie usług opiekuńczych w ilości minimum 60000 godzin.
2. Dysponuje minimum 20 osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje - kursy, szkolenia lub przygotowanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
ad. 1 Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonał należycie usługi wymagane przez Zamawiającego.
ad. 2 Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje minimum 20 osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi ukończone kursy, szkolenia, lub odpowiednie przygotowanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
ad. 3 Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
ad. 4 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i udokumentuje, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz wniósł wadium.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
ad. 1 Oświadczenie Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
ad. 2 Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu wykwalifikowanymi osobami tj. posiadającymi ukończone kursy, szkolenia, lub odpowiednie przygotowanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
ad. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
ad. 4
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,
3) Aktualny dokument, stwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.kartuzy.pl.
Opłata: 20 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: przelewem lub w kasie siedziby Zamawiającego.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: nie dotyczy
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2006 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
01.12.2006, godzina 09:30, Urząd Gminy w Kartuzach, 83 300 Kartuzy, ul. Hallera 1, sala nr 28 (parter).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.11.2006.

Dokumenty do pobrania
Dokument typu Adobe Reader SIWZ - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 1 - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 2 - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 3 - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 4 - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 5 - pobierz


Ostatnia zmiana: 2006-11-21 13:35:16

Opublikowane: 2006-11-21 13:26:19 (3313 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.043 sekund